Поврзи се со нас:
071 219 955

Мени
Мени

Општи услови

ОПШТИ УСЛОВИ

Со испраќање на Вашата нарачка Вие изјавувате дека сте запознаени и ги прифаќате условите опишани подолу:

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА www.k-k.mk  И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА КУПУВАЊЕТО ВО ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРОДАВНИЦА

Сегашните УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ги регулираат условите за купопродажба во електронската продавница - www.k-k.mk . Овие услови претставуваат договор за купопродажба помеѓу "Кидс Фешн" ДООЕЛ  и секое физичко лице, посетител на сајтот кој извршил барање за купување на производи преку електронската продавница.

Како творец и сопственик на интернет сајтот  www.k-k.mk  "Кидс Фешн" ДООЕЛ Скопје , ви дава право да ја разгледувате и да ги пребарувате сите материјали кои се објавени на овој сајт само за лична употреба со некомерцијална цел, под услов да ги почитувате  авторските права и соодветните ознаки. Не се дозволува, материјалите на овој сајт да се менуваат на никаков начин ниту да бидат копирани, јавно дистрибуирани за било каква општествена или комерцијална намена. Употребата на објавените материјали во овој интернет сајт  во други сајтови е забранета. Материјалите на овој сајт се под заштита на Законот за авторското право и сродните права и секоја неовластена употреба може да биде кршење на авторски права, права врз трговски марки или други законски одредби.

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Со извршување на нарачка на производи од електронската продавница, секој клиент на сајтот се согласува со сегашните услови за користење и се обврзува да ги почитува.

"Кидс Фешн" ДООЕЛ Скопје  е регистрирано во Централниот Трговскиот Регистар на Р.Македонија со ЕМБС:  7576013

ПРОИЗВОДИ - претставуваат производите понудени во електронската продавница.

КЛИЕНТ - е секое лице, посетител на електронската продавница www.k-k.mk што извршило нарачка со притискање на копчето "Нарачај", достапно во виртуелната кошничка.

"Кидс Фешн" ДООЕЛ  е понудувач на понудените производи во електронската продавница, како и вршител на налозите.

Сите цени на производите  во електронската продавница се со вклучен ддв. Цените се за пар или број без вклучени трошоци за испорака на производите.

"Кидс Фешн" не ја гарантира залихата на нарачаните производи.

Во случај на недостаток на залихи од изнесените производи "Кидс Фешн"  го известува клиентот за недостатокот.

"Кидс Фешн"  има право да ги менува цените во електронската продавница на понудените производи без претходно известување. Клиентот е должен да ја плати цената, која била актуелна за време на барањето и потврдата на саканиот производ.

"Кидс Фешн"  не гарантира дека пристапот до електронската продавница ќе биде непрекинат, навремено, сигурен и слободен од грешки. "Кидс Фешн"  не сноси одговорност за пропуст на пристапот до електронската продавница, како и за необработени или ненамерна не/обработка на барањата за купување, при настанување на околности надвор од неговата контрола - случаи на виша сила, случајни настани, проблеми во интернет мрежата и др.

КУПУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ВО ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРОДАВНИЦА www.k-k.mk

Со притискање на копчето "Нарачај", клиентите потврдуваат дека се запознаени со сегашните услови за користење, согласни се со нив, ги прифаќаат и се обврзуваат да ги почитуваат.“Кидс Фешн” ја потврдува усвоената нарачка на клиентот преку e-mail порака и / или телефонски повик.Нарачка со некоректни, погрешни или нецелосно утврдени податоци како адреса, телефонски број и друго се смета за неважечка и нема да биде извршена.

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Во електронската продавница www.k-k.mk клиентот ги плаќа нарачаните производи, користејќи еден од следниве начини на плаќање:Преку готовина при испорака,Преку дебитна / кредитна картичка

ИСПОРАКА

Нарачката за купување на производ се испорачува на посочениот клиент на адресата за испорака во рок од 48 часа, во работни денови или според распоредот за испорака на поштенската компанија. Роковите за испорака важат за регистрирани нарачки до 15 часа, за територијата на P.Mакедонија. производите се испорачуваат соодветно спакувани според нивниот вид и транспорт за испорака. Производите се пренесуваат на клиентот или на трето лице кое ги прима и го потврдува приемот во името на клиентот со потпишување на придружните документи за производите. Во случај  клиентот да не биде пронајден во рокот за испораката на посочената негова адреса или не биде обезбеден пристап и услови за испорачување на производта во тој период, тогаш се остава писмено известување во кое ќе биде наведено дека на соодветниот датум е извршен обид за достава на пратка и телефонски број на кој клиентот може да се обрати со цел добивање на информација за подигање/достава на пратката. Во случај на 2 (два) неуспешни обиди за достава пратката се враќа на добавувачот. Клиентот може да  потврди  дека сака да ја добие  производот и по истекот на рокот за испорака, во кој не беше пронајден на адресата, но сите трошоци за повторна испорака ќе паднат на товар на Клиентот. Во овој случај почнува да тече нов рок за испорака од моментот на потврдувањето од претходната реченица.

Секој клиент е должен при испорака на производот да го провери за евентуални оштетувања при транспорт, а доколку е поголема пратка да провери дали некој производ недостасува. Купувачот треба да ја пријави рекламацијата веднаш. Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на потрошувачите.

НАПОМЕНА

Продажба и испорака на нашите производи моментално вршиме само во Р.Македонија.

ЗАМЕНА НА ПРОИЗВОД

Замена на производ купен преку интернет продавницата на “Кидс Фешн”, е можна во рок од 15 работни дена од денот на приемот на испорака. Купените производи можат да се менуваат за производ од ист вид, како и за други достапни во моментот во интерент продавницата. Трошоците за транспорт при замена на производите од и кон Кидс Фешн се за сметка на клиентот.

ВРАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОД

Клиентот има право во рок од 15 работни дена од денот на приемот да ја врати производот на добавувачот. При замена на производите треба истите да не се употребувани, да не е оштетен интегритетот на пакувањето и да не е оштетен нивниот трговскиот изглед (сите етикети, налепници и сл треба да се на производот). Трошоците поврзани со враќањето на производите се на товар на клиентот. При враќање на производ на клиентот му се враќа по банкарски пат цената на чинење на вратениот производ во целост.

ПРАВА И ОБВРСКИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Согласно ЗЗП ние од "Кидс Фешн" ДООЕЛ , сме должни да  ви ги обезбедиме следниве информации:

Името и нашата адреса - "Кидс Фешн" ДООЕЛ , гр.Скопје  1000, ул.11-ти Октомври 251/лок-251   ГТЦ -приземје                                                      

Жиро сметка број: Уни Банка – 240010116397458

Главните карактеристики на производите се испишани детално во страницата за презентација на секој производ.

Цената на производите е испишана со вклучен ДДВ на страниците за презентација на соодветниот производ.

Вредноста на транспортните трошоци за испорака НЕ се вклучени во цената.

Сегашните услови за користење се во сила од 01.04.2022г. "Кидс Фешн" го задржува правото да ги менува условите во секое време без претходна најава, кога  променетите услови ќе бидат објавени на сајтот. Промените во УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ не ги засегаат односите меѓу клиентот и "Кидс Фешн", настанати во врска со валидно поднесени барања за купување на производ пред промените на овие општи услови.За се што не е предвидено со овие општи услови важат условите пропишани со Законот за заштита на потрошувачите, Законот за електронска трговија и другите прописи во РМ.

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Политиката на приватност на www.k-k.mk појаснува каде и како се чуваат личните податоци на сите регистрирани купувачи на оваа веб страна. Оваа политика на приватност се однесува само за www.k-k.mk и поддомените, а доколку е присутен линк кој поврзува со други веб страни, ние не превземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие веб страни.

Секој купувач при регистрација и купување, изјавува дека е запознаен и се согласува со нашата политика на приватност.

Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација се користат за успешна достава на производот и реализација на плаќањето, а се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци и не се отстапуваат на трети страни. 
Информациите кои нам ни се потребни се: Име и презиме, e-mail адреса, Адреса на доставување на нарачката и телефон за контакт. 
Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Македонија. 
  www.k-k.mkне собира никакви информации од финансиска природа како број на Картичка и/или број на банкарска сметка. Податоците околу кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат чувани и користени исклучиво од страна на УНИ БАНКА АД Скопје.

Трансакцијата при наплаќање на производот е пренасочена и се процесира преку порталот за наплата од кредитни картички на УНИ БАНКА АД Скопје. Порталот користи современа заштита на податоците и сите процеси се одвиваат преку сигурна конекција со банката.

Родителите и старателите имаат обврска да ги информираат своите малолетни деца за безбедно и одговорно ракување со личните податоци.
Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и www.k-k.mk нема намерно да собира или користи податоци од малолетни лица.www.k-k.mkk ги превзема сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на купувачите со цел да се минимизира ризикот од неовластен пристап и злоупотреба на истите.                                                                                                      

Оваа политика на приватност стапува на сила од 01.04.2022 година. Промените во политиката на приватност ќе бидат јавно објавени на веб странатa www.k-k.mk

Споредба на продукти