Поврзи се со нас:
071 219 955

Мени
Мени

Услови и начин на испорака

Услови и начин на испорака

Нарачката за купување на производ се испорачува на посочениот клиент на адресата за испорака во рок од 48 часа, во работни денови или според распоредот за испорака на поштенската компанија. Роковите за испорака важат за регистрирани нарачки до 15 часа, за територијата на Р.Македонија.Цената за испорака е 170.00 денари за сите населени места во Р.Македонија. Производите се испорачуваат соодветно спакувани според нивниот вид и транспорт за испорака. Производите се пренесуваат на клиентот или на трето лице кое ги прима и го потврдува приемот во името на клиентот со потпишување на придружните документи за производите. Во случај  клиентот да не биде пронајден во рокот за испораката на посочената негова адреса или не биде обезбеден пристап и услови за испорачување на производта во тој период, тогаш се остава писмено известување во кое ќе биде наведено дека на соодветниот датум е извршен обид за достава на пратка и телефонски број на кој клиентот може да се обрати со цел добивање на информација за подигање/достава на пратката. Во случај на 2 (два) неуспешни обиди за достава пратката се враќа на добавувачот. Клиентот може да  потврди  дека сака да ја добие  производот и по истекот на рокот за испорака, во кој не беше пронајден на адресата, но сите трошоци за повторна испорака ќе паднат на товар на Клиентот. Во овој случај почнува да тече нов рок за испорака од моментот на потврдувањето од претходната реченица.

Секој клиент е должен при испорака на производот да го провери за евентуални оштетувања при транспорт, а доколку е поголема пратка да провери дали некој производ недостасува. Купувачот треба да ја пријави рекламацијата веднаш. Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на потрошувачите.

НАПОМЕНА

Продажба и испорака на нашите производи моментално вршиме само во Р.Македонија.

Споредба на продукти