Поврзи се со нас:
071 219 955

Политика на приватност

ПРАВА И ОБВРСКИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Согласно ЗЗП ние од "КК Македонија" ДООЕЛ , сме должни да  ви ги обезбедиме следниве информации:

Името и нашата адреса - "КК Македонија" ДООЕЛ , гр.Скопје  1000, ул.11-ти Октомври 251/лок-251   ГТЦ -приземје                                                      

Жиро сметка број: Уни Банка – МК07240010100154032

Главните карактеристики на производите се испишани детално во страницата за презентација на секој производ.

Цената на производите е испишана со вклучен ДДВ на страниците за презентација на соодветниот производ.

Вредноста на транспортните трошоци за испорака НЕ се вклучени во цената.

Сегашните услови за користење се во сила од 01.10.2014г. "КК Македонија" го задржува правото да ги менува условите во секое време без претходна најава, кога  променетите услови ќе бидат објавени на сајтот. Промените во УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ не ги засегаат односите меѓу клиентот и "КК Македонија", настанати во врска со валидно поднесени барања за купување на производ пред промените на овие општи услови.

За се што не е предвидено со овие општи услови важат условите пропишани со Законот за заштита на потрошувачите, Законот за електронска трговија и другите прописи во РМ.

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Политиката на приватност на www.k-k.mk појаснува каде и како се чуваат личните податоци на сите регистрирани купувачи на оваа веб страна. Оваа политика на приватност се однесува само за www.k-k.mk и поддомените, а доколку е присутен линк кој поврзува со други веб страни, ние не превземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие веб страни.

Секој купувач при регистрација и купување, изјавува дека е запознаен и се согласува со нашата политика на приватност.

Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација се користат за успешна достава на производот и реализација на плаќањето, а се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци и не се отстапуваат на трети страни. 
Информациите кои нам ни се потребни се: Име и презиме, e-mail адреса, Адреса на доставување на нарачката и телефон за контакт. 
Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Македонија. 
  www.k-k.mkне собира никакви информации од финансиска природа како број на Картичка и/или број на банкарска сметка. Податоците околу кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат чувани и користени исклучиво од страна на УНИ БАНКА АД Скопје.

Трансакцијата при наплаќање на производот е пренасочена и се процесира преку порталот за наплата од кредитни картички на УНИ БАНКА АД Скопје. Порталот користи современа заштита на податоците и сите процеси се одвиваат преку сигурна конекција со банката.

Родителите и старателите имаат обврска да ги информираат своите малолетни деца за безбедно и одговорно ракување со личните податоци.
Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и www.k-k.mk нема намерно да собира или користи податоци од малолетни лица.www.k-k.mkk ги превзема сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на купувачите со цел да се минимизира ризикот од неовластен пристап и злоупотреба на истите.                                                                                                      

Оваа политика на приватност стапува на сила од 01.10.2014 година. Промените во политиката на приватност ќе бидат јавно објавени на веб странатa www.k-k.mk

 

Споредба на продукти